Čime se bavimo

Oblasti rada

Naslov

Lorem ipsum dolor sit amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adiscing elit Lorem ipsum dolor sit altmet, conse ctetur adipiscing elit aloma lomiur off silder tolos. Lorem ipsum dolor sitlor amet, conetur adiping elit Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima, savjetovanje i izrada pravnih mišljenja za sledeće oblasti:

 • Osnivanje i registracija privrednih društava,
 • Osnivanje offshore kompanija,
 • Registracija statusnih promjena,
 • Restrukturiranje i promjena organizacionog oblika privrednih društva,
 • Due diligence (analize, preuzimanja, spajanja, usklađenost sa regulativom)
 • Izrada ugovora i Joint ventures sporazuma,
 • Sprovođenje postupka stečaja i likvidacije,
 • Zastupanje u privrednim sporovima,
 • Prinudna naplata potraživanja,
 • Prodaja nepokretnosti u vansudskom i izvršnom postupku,
 • Zastupanje i priprema dokumentacije u postupcima javnih nabavki.
 • Zastupanje u pravnim poslovima na tržištu kapitala i hartija od vrijednosti,
 • Konsultantske usluge – savjetovanje iz oblasti svih poreza (PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, međunarodno oporezivanje)
 • Zakonita poreska evazija (maksimalno smanjivanje poreske osnovice i poreskih obaveza u okvirima zakona),
 • Analiza poreskih efekata poslovnih transakcija i razmatranje alternativnih rešenja,
 • Zastupanje u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (sastav poreskih prijava, prigovora, žalbi, zahtjeva i dr.)
 • Zastupanje učesnika na tržištu u postupku kod nadležnih organa u cilju preduzimanja mjera zbog povjere konkurencije na tržištu ili radi sprječavanja nastanka ili prestanka povrede i otklanjanja štetnih posljedica po učesnike na tržištu i potrošače,
 • Zastupanje u postupcima za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije ili zahtjeva za pojedinačno izuzeće sporazuma o ograničavanju konkurencije od zabrane,
 • Zastupanje u ostalim postupcima kod Agencije za zaštitu konkurencije.
 • Zastupanje klijenata u postupcima za utvrđivanje i zaštitu prava svojine,
 • Zastupanje klijenata u postupcima za zaštitu državine (smetanje posjeda),
 • Upravljanje kolateralima (hipoteke, zaloge, garancije)
 • Utvrđivanje prava službenosti
 • Zastupanje klijenata u postupku eksproprijacije,
 • Zastupanje klijenata u postupku povraćaja oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.
 • Naplata novčanih i nenovčanih potraživanja pred sudom,
 • Naplata potraživanja u izvršnom postupku,
 • Savjetovanje i davanje pravnih mišljenja,
 • Izrada svih vrsta ugovora.
 • Savjetovanje klijenata u vezi sa odštetnim zahtjevima,
 • Zastupanje klijenata u postupku postizanja vansudskog poravnanja pred osiguravajućim društvima,
 • Zastupanje klijenata pred sudom za naknadu štete iz osiguranja.
 • Zastupanje potrošača u postupku utvrđivanja odgovornosti proizvođača ili prodavca za ispravno funkcionisanje stvari u garantnom roku, kao i u svim slučajevima nepoštenih odredbi potrošačkih ugovora ili nepoštene poslovne prakse,
 • Zaštita i ostvarivanje prava potrošača potrošača-korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke i davaoci finansijskog lizinga.
 • Postupak zapošljavanja rezidentnih i nerezidentnih lica,
 • Raskidanje ugovora iz radnih odnosa,
 • Radni sporovi (sporazumno rješavanje sporova, vođenje disciplinskih postupaka, zastupanje u sudskim postupcima),
 • Izrada normativnih akata iz radnih odnosa (kolektivnih ugovora, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnika o zaradama zaposlenih, internih akata o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih itd.),
 • Regrutacija i selekcija zaposlenih
 • Evaluacija zaposlenih,
 • Ustupanje zaposlenih.
 • Zastupanje okrivljenih i oštećenih u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka,
 • Zastupanje oštećenih u krivičnim i prekršajnim postupcima za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi,
 • Preuzimanje krivičnog gonjenja i postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva,
 • Zastupanje osuđenih lica u postupku rehabilitacije i prestanka pravnih posljedica osude,
 • Zastupanje u postupku za naknadu štete i ostvarivanje drugih prava lica koja su neosnovano osuđena ili nezakonito lišena slobode.
 • Zaštita moralnih, imovinskih i drugih prava autora,
 • Registracija autorskih prava.
 • Zastupanje u ostavinskim raspravama,
 • Sastavljanje testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju imovine za vrijeme života,
 • Zastupanje u bračnim i porodičnim sporovima.
 • Posredovanje i savjetovanje klijenata u kupoprodaji nekretnina,
 • Identifikacija i pravna analiza statusa nepokretnosti
 • Zastupanje klijenata u postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola
 • Zastupanje klijenata u postupku uknjižbe stvarnih prava na nepokretnostima.