Bankarstvo, finansije i porez

  • Zastupanje u pravnim poslovima na tržištu kapitala i hartija od vrijednosti,
  • Konsultantske usluge – savjetovanje iz oblasti svih poreza (PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, međunarodno oporezivanje)
  • Zakonita poreska evazija (maksimalno smanjivanje poreske osnovice i poreskih obaveza u okvirima zakona),
  • Analiza poreskih efekata poslovnih transakcija i razmatranje alternativnih rešenja,
  • Zastupanje u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (sastav poreskih prijava, prigovora, žalbi, zahtjeva i dr.)