Nasljedno i porodično pravo

  • Zastupanje u ostavinskim raspravama,
  • Sastavljanje testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o ustupanju imovine za vrijeme života,
  • Zastupanje u bračnim i porodičnim sporovima.